Z histórie zariadenia

Zariadenie bolo pôvodne vybudované ako penzión pre dôchodcov, určené pre relatívne zdravých ľudí, ktorí neboli odkázaní na celodennú starostlivosť a dokázali viesť pomerne samostatný život.
Prvá budova DPD o kapacite 80 miest bola slávnostne daná do prevádzky 27.8.1987 a 15.12.1988 aj druhá budova penziónu, čím sa zvýšila kapacita zariadenia na 150 miest, k 1.1.1994 došlo k zvýšeniu kapacity na 160 miest.
Medzi oboma budovami bol vybudovaný ďalší objekt – kuchyňa s jedálňou, ktoré boli dané do prevádzky 1.1. 1991.

Postupom času sa ukázalo, že obyvateľom ubúda síl a starostlivosť poskytovaná v penzióne už nestačí. Aby sa zabránilo zbytočnému sťahovaniu a adaptovaniu na nové zariadenie, reprofilizovali sa dňa 3.1.1991 dve poschodia penziónu na domov dôchodcov. Tým bolo umožnené obyvateľom prežiť posledné roky života v dôverne známom prostredí.

Od 1.1.2010 bol zmenený názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Od 1.1.2013 je zariadenie kombinované, tvorené zo Zariadenia pre seniorov a Špecializovaného zariadenia, s kapacitou 249 obyvateľov, z toho v Zariadení pre seniorov180 osôb a v Špecializovanom zariadení 69.
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. má právnu subjektivitu.


Zariadenie pre seniorov

Zariadenie poskytuje sociálnu službu:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je najmenej IV. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V Zariadení pre seniorov nemožno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorého zdravotný stav vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

budova12

Záhrada

budova05

Vchod

 

biliard03

Aktivity

budova07

Fontána

Špecializované zariadenie

Zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, demencia rôzneho typu etiológie.

prejta15

Vchod

prejta17

Budova

 

prejta25

Kaplnka

prejta11

Záhrada